Monday, March 26, 2012

BAGAIMANA MENGHAPUSKAN 100% LIPAS? HOW TO ELIMINATE 100% OF THE COCKROACHES?
Bagaimana hendak menghapuskan 100% LIPAS?

Soalan ini biasanya ditujukan kepada syarikat pengendalian kawalan makhluk perosak.
Sekiranya soalan ini ditujukan kepada saya,
jawapan saya adalah TIDAK PASTI / TIDAK BOLEH MENGHAPUSKAN 100%.

Kenapa jawapan saya begitu?
Ini kerana pengalaman saya selama ini dalam bidang kawalan makhluk perosak, tidak dapat menghapuskan 100% semata-mata daripada syarikat kawalan perosak.

Perlu melihat, mengkaji biologi, melaksanankan dan merekodkan pemantaun aktiviti perosak.
- Anda perlu melakukan aktiviti seperti di atas, untuk mendapatkan maklumat keberkesanan sesuatu pelaksanaan kaedah kerja.

1. Melihat.
Tidak semua aktiviti perosak di waktu siang, akan tetapi ada di antara perosak aktiviti yang paling aktif adalah di waktu malam.

2. Mengkaji biologi
Ini adalah perlu untuk mengetahui tempat tinggal, aktiviti waktu aktif dan sumber makanan.

3. Pelaksanaan kaedah kawalan perosak.
Dalam kaedah pelaksanaan kawalan perosak, bahan racun perosak akan diguna pakai sebagai mengurangkan aktiviti dan populasi perosak.

4. Pantauan
Pantauan perlu dilakukan untuk memastikan aktiviti yang dijalankan dapat mengurangkan populasi perosak. Sekiranya aktiviti kaedah kawalan itu dapat mengurangkan populasi perosak itu, kaedah itu perlu diteruskan sehingga mendapat titik minimum kawalan populasi perosak. Tetapi sekiranya keputusan pemantaun selepas pelaksanaan kerja dijalankan tiada pengurangan peratusan nya, kaedah yang lain perlu dilaksanakan.

SEMOGA ANDA DAPAT MEMPRATIKKAN CADANGAN SAYA INI.

JUMPA LAGI DIMASA AKAN DATANG.
******************************************How to eliminate 100% of the cockroaches?

This question is usually directed to the company's pest control operations.
If this question addressed to me,
my answer is NOT SURE / NOT ELIMINATE 100%.

Why is my answer that?
This is because of my experience over the years in the field of pest control, not eliminate 100% exclusively from pest control companies.

Need to look at, study biology, Monitoring and recording of activities in pursuance of his pests.
- You need to do activities such as the above, to obtain the effectiveness of the implementation of work methods.

A. Look.
Not all malicious activity during the day, but some of the most active malicious activity is at night.

Two. Study the biological
This is necessary to know the place to stay, activities and resources active time.

Three. Implementation of pest control methods.
In the method of implementation of pest management, pesticides will be used as reducing pest activity and population.

4. Monitoring
Monitoring should be done to ensure the activity will reduce pest populations. If the activity of the control methods to reduce pest populations, the method should be continued until we get the minimum point of pest population control. But if the results Monitoring of the implementation of the work carried out there is no reduction in the percentage of it, other methods must be implemented.

YOU MAY GET THIS MY PROPOSAL PRACTICING.

SEE YOU SOON..!!

No comments:

Post a Comment