Thursday, March 29, 2012

WHY NEEDS TO DO THE FUMIGATION? KENAPA PERLU MELAKUKAN FUMIGASI?

Kenapa memerlukan melakukan fumigasi?
Fumigation was done ( Fumigasi telah selesai )

Ini adalah soalan biasa yang saya akan terima daripada pelanggan. Kebiasaannya pelanggan tidak mahu membuang masa untuk penghantaran ke luar negara mahu pun kontena yang telah ditahan masuk ke dalam negara kerana tidak ada sijil sah untuk kerja-kerja rawatan fumigasi. Atau kontena yang hendak memasuki ke dalam negara ada menjumpai makhluk perosak yang masih hidup semasa kerja-kerja pemeriksaan dilakukan oleh jabatan sesebuah kerajaan di negara tersebut.


Apakah yang sepatutnya pemilik barang lakukan sekiranya mempunyai bahan berunsur kayu untuk dieksport ke luar negara?

Pemilik barang WAJIB melakukan kerja-kerja pewasapan untuk mengeksport barang bahan yang mempunyai berunsur kayu, sama ada bungkusan barang, atau pun barang tersebut.

Negara manakah yang memerlukan melakukan kerja rawatan sijil fumigasi?

Hampir keseluruhan negara di dunia, kecuali negara-negara eropah.


Sekiranya pemilik ingin mengeksport barang yang mempunyai bungkusan berunsur kayu ke negeri Sabah, Malaysia. Adakah memerlukan fumigasi juga?

Ya. Ini kerana pada awal tahun 2012, pihak berkuasa di Jabatan Pertanian Malaysia telah membuat pindaan menguatkuasakan undang-undang WAJIB bahan berunsur kayu menjalani rawatan fumigasi sekiranya barang itu diangkut menggunakan kapalterbang ataupun kapal komersial.


*********************************************************************
Pallets ready for fumigation treatment (pallet yang sedia untuk dirawat fumigasi)

Why need to do the fumigation?

This is a common question that I would receive from customers. Normally, customers do not want to waste time for delivery to other countries nor of container have been arrested entering the country because no valid certificate for the work of fumigation treatment. Or container to be entered into the country have found living pest during inspection work do by a government department in the country.


What should owners to do if the goods have elements wood materials for export to other countries?

Owners of the goods MUST do the work of fumigation for export the goods which have elements of wood, whether the package of goods, or the goods.

Which countries require fumigation certificates treatment work?

Almost all countries in the world, except for European countries.


If owners wish to export the goods with wood packaging elements to Sabah, Malaysia. Would require fumigation as well?

Yes. This is because in early 2012, authorities at the Department of Agriculture, Malaysia has made amendments MUST enforce the laws of elements fumigation treatment of timber if the goods are transported using commercial aircraft or ships.Monday, March 26, 2012

BAGAIMANA MENGHAPUSKAN 100% LIPAS? HOW TO ELIMINATE 100% OF THE COCKROACHES?
Bagaimana hendak menghapuskan 100% LIPAS?

Soalan ini biasanya ditujukan kepada syarikat pengendalian kawalan makhluk perosak.
Sekiranya soalan ini ditujukan kepada saya,
jawapan saya adalah TIDAK PASTI / TIDAK BOLEH MENGHAPUSKAN 100%.

Kenapa jawapan saya begitu?
Ini kerana pengalaman saya selama ini dalam bidang kawalan makhluk perosak, tidak dapat menghapuskan 100% semata-mata daripada syarikat kawalan perosak.

Perlu melihat, mengkaji biologi, melaksanankan dan merekodkan pemantaun aktiviti perosak.
- Anda perlu melakukan aktiviti seperti di atas, untuk mendapatkan maklumat keberkesanan sesuatu pelaksanaan kaedah kerja.

1. Melihat.
Tidak semua aktiviti perosak di waktu siang, akan tetapi ada di antara perosak aktiviti yang paling aktif adalah di waktu malam.

2. Mengkaji biologi
Ini adalah perlu untuk mengetahui tempat tinggal, aktiviti waktu aktif dan sumber makanan.

3. Pelaksanaan kaedah kawalan perosak.
Dalam kaedah pelaksanaan kawalan perosak, bahan racun perosak akan diguna pakai sebagai mengurangkan aktiviti dan populasi perosak.

4. Pantauan
Pantauan perlu dilakukan untuk memastikan aktiviti yang dijalankan dapat mengurangkan populasi perosak. Sekiranya aktiviti kaedah kawalan itu dapat mengurangkan populasi perosak itu, kaedah itu perlu diteruskan sehingga mendapat titik minimum kawalan populasi perosak. Tetapi sekiranya keputusan pemantaun selepas pelaksanaan kerja dijalankan tiada pengurangan peratusan nya, kaedah yang lain perlu dilaksanakan.

SEMOGA ANDA DAPAT MEMPRATIKKAN CADANGAN SAYA INI.

JUMPA LAGI DIMASA AKAN DATANG.
******************************************How to eliminate 100% of the cockroaches?

This question is usually directed to the company's pest control operations.
If this question addressed to me,
my answer is NOT SURE / NOT ELIMINATE 100%.

Why is my answer that?
This is because of my experience over the years in the field of pest control, not eliminate 100% exclusively from pest control companies.

Need to look at, study biology, Monitoring and recording of activities in pursuance of his pests.
- You need to do activities such as the above, to obtain the effectiveness of the implementation of work methods.

A. Look.
Not all malicious activity during the day, but some of the most active malicious activity is at night.

Two. Study the biological
This is necessary to know the place to stay, activities and resources active time.

Three. Implementation of pest control methods.
In the method of implementation of pest management, pesticides will be used as reducing pest activity and population.

4. Monitoring
Monitoring should be done to ensure the activity will reduce pest populations. If the activity of the control methods to reduce pest populations, the method should be continued until we get the minimum point of pest population control. But if the results Monitoring of the implementation of the work carried out there is no reduction in the percentage of it, other methods must be implemented.

YOU MAY GET THIS MY PROPOSAL PRACTICING.

SEE YOU SOON..!!

Pest control in scope Food Handling Malaysia

Kementerian Kesihatan Malaysia - Pengendalian makanan untuk restoran dan katering standard

Jabatan kementerian kesihatan Malaysia dalam proses mengaplikasikan satu tahap minima standart tata cara pengendalian makanan. Dalam syarat-syarat tersebut termasuk skop kawalan makhluk perosak.

Diharap, syarikat pengendalian makanan di Malaysia akan menjadi salah sebuah perniagaan yang maju dan berdisplin dalam hidangan kepada orang awam.


Ministry of Health Malaysia - Food Handling for restaurants and catering standards

Malaysia's health ministry's department in the process of applying a minimum level of food handling procedures standart. In these conditions, including the scope of pest control.

Hopefully, the handling of food in Malaysia will be one of the business prosperity and disciplined in serving to the public.